TR EN

Şartlar ve Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirme, DEYİM DIŞ TİC. ve PAZ. A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz, size ve 3.kişilere ait kişisel verileri aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işleyerek muhafaza edeceğimiz konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ŞİRKET tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel verileriniz; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in, insan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,  veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve oluşan hataların giderilmesi, kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan toplanarak, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerinin eksiksiz ve doğru şekilde ifa edilebilmesi için elde edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

ŞİRKET, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ŞİRKET’E iletebilirsiniz. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Büyükdere Cad. Meydan Sok. Spring Giz Plaza (Çarşı Katı) No:3 MASLAK / İSTANBUL” adresine bizzat elden iletebilir, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla” imzaladıktan sonra, güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderebilir, Noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Rıza Gerektirmeyen Haller

ŞİRKET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde, kişinin açık rızası almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkına sahiptir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan ŞİRKET’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
banner

Instagram'da Biz